You are here: Balver Zinn Englisch Pfeil Service Pfeil Contact

Your contact:

Peter Fischer
- Head of Research & Development / Laboratory / Paste & Fluxproduction -

Tel. +49 (2375) 915-232
Mobil +49 (171) 8682347
Fax +49 (2375) 915-236
E-Mail peter.fischer@balverzinn.com